Friels Bygdegårdsförening
* Bevara bygdens historia och vårda vår bygdegård *

 2010-09-25-1728.png

 

Föreningsinformation:

 

 

 

 

Länkar:

 

bygdegardarnasriksforbund.png 

frielsbygdegard@gmail.com

 

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll

                                                                                            

                                                                                             Datum: 2009-03-02

 

 

 

1        § Ordföranden Jonny Johansson öppnade årsstämman och hälsade välkommen till ett välbesökt årsmöte. Till mötesfunktionärer utsågs

Jonny Johansson som ordförande samt Lotta Fredriksson som sekreterare.

Till protokolljusterare utsågs _________ och Per _______________

 

2        § Föredragningslistan godkändes.

 

3        § Kallelse
Kallelsen som varit uppsatt på Friels samtliga anslagstavlor godkändes.

 

4        § Verksamhetsberättelser
Verksamhetsberättelsen för år 2009 föredrogs, likaså den ekonomiska berättelsen lästes upp.

Revisionsberättelsen föredrogs också, i denna föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsmötet fastställde resultat och balansräkning.

Med ledning av det upplästa beviljande årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

 

5        § Bokslutsdisposition
Med anledning av den ekonomiska rapporten beslöt årsmötet att förlusten för 2009 förs över i ny räkning till 2010.

 

6        § Ersättning till styrelsen
Beslutades att ersättning inte skall utgå till styrelsen.

 

7        § Styrelseval
 Jonny Johansson omvaldes till ordförande. Ordförande väljs på ett år.

I tur att avgå ur styrelsen är Vivan Johansson, Rune Gustavsson, Krister Nilsson och Per Bryngelfors. Valberedningen har föreslagit omval på dessa i två år, detta antar årsmötet. Ett år kvar av mandattiden har
Stefan Johansson, Lotta Fredriksson och Nils Skoglund


Ersättarna Ove Sunnergren, Carl-Ivar Carlsson, Hans Gustavsson och Sören Fredriksson väljs om på ett år.


8        § Kommitteer
Barnfestkommité: Carina Bryngelfors, Maria Norén och Josefina Larsson-Guttman omvaldes.
Vidjeskärskommité: Nils Skoglund, Lennart Larsson och Per Gustavsson omvaldes.
Festkommitté: Per Bryngelfors, Rune Gustavsson, Lotta Gustavsson, Magnus Carlsson, Maria Brättorp och Jan-Erik Erikson omvaldes.

 

9        § Firmatecknare
Som firmatecknare för Friels bygdegårdssförening valdes ordförande Jonny Johansson och kassör Vivan Johansson att tillsammans eller var för sig att teckna bank eller bankgiro samt räntefonden för bygdegårdens räkning.

10    § Revisorer
Till revisorer omvaldes Gunhild Carlsson och Gunnar Larsson med Jens Gustafsson och Roland Larsson som ersättare.

11    § Ombud
Som ombud till bygdegårdarnas distriktsstämma utsågs Vivan Johansson och ________________ med Rune Gustafsson som ersättare.

Som ombud till studieförbundet Vuxenskolans avd.stämma beslutades att styrelsen skickar den som kan vid varje tillfälle.

Som ombud till Kommungruppens träffar beslutades att styrelsen skickar den som kan vid varje tillfälle.

12    § Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen 2010 föredrogs och godkändes av årsmötet.

13    § Valberedning
Till valberdning för 2011 års stämma utsågs Gunhild Carlsson, Laila Gustafsson och Karl-Ivar Carlsson. Gunhild Carlsson är sammankallande.

14    § Avgifter och stadgar
Årsmötet beslutade att ha kvar tidigare andelssystem samt stadgar.

15    § Budget 2010
Bugeten för 2010 föredrogs och godkändes.

16    § Information
Föreningen har 3 prenumerationer av tidningen bygdegården varav 2 är gratis. 

17    § Behandling av inkomna motioner/förslag från medlemmar
Inga motioner eller förslag hade kommit in.

18    § Övriga frågor

 

§ Avslutning

Mötesordförande avslutade årsstämman och bjöd sedan in till kaffe och smörgåstårta.


Dag som ovan Lotta Fredriksson sekrJonny Johansson mötesordförande

Justerat________________            _______________

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)